فوق برنامه کاربرگ
پایه سوم

فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس چهارم (آواز گنجشک - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - فصل الگوها (بخش پایانی)
علوم
آموزش علوم پایه ی سوم - درس سوم (مواد اطراف ما - بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس سوم (آسمان آبی،طبیعت پاک - بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - الگوهای متقارن
علوم
آموزش علوم پایه سوم - درس سوم (مواد اطراف ما - بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس سوم (آسمان آبی،طبیعت پاک - بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - ساعت در بعدازظهر
فارسی
آموزش فارسی پایه سوم - درس دوم (زنگ ورزش - بخش سوم)
فارسی
آموزش فیلم پایه سوم - درس دوم (زنگ ورزش - بخش دوم)
علوم
آموزش علوم پایه‌ی سوم - درس دوم (خوراکی‌ها -بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه سوم - ماشین‌های ورودی و خروجی
علوم
آموزش علوم پایه‌ی سوم - درس دوم (خوراکی‌ها-بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی سوم - درس دوم (زنگ ورزش-بخش اول)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ی سوم - شمارش چندتاچندتا
علوم
آموزش علوم پایه‌ی سوم - درس اول (زنگ علوم -بخش دوم)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی سوم - درس اول (محله‌ی ما-بخش دوم)
ریاضی
آموزش ریاضی پایه ی سوم - حل مسئله (الگویابی)
علوم
آموزش علوم پایه‌ی سوم - درس اول (زنگ علوم -بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی سوم - درس اول (محله‌ی ما -بخش اول)
فارسی
آموزش فارسی پایه‌ی سوم - درس ستایش

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.