فیلم های آموزشی کاربرگ
فوق برنامه _ پایه اول

ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان-30 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 29 مهر 1399
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه اول دبستان- جلسه چهارم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه اول دبستان- جلسه چهارم
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه اول دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 28مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان-27 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان-23مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 22 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 21 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 20 مهر 1399
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه اول دبستان- جلسه سوم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه اول دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان-19 مهر 1399
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه اول دبستان - جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان - 16 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان - 15 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان - 14 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 99.07.13
بازی، شادی، حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه اول دبستان- جلسه دوم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه اول دبستان- جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان- 99.07.12
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه اول دبستان- جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان - 99.07.09
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه اول دبستان - 99.07.08
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه اول دبستان- 99.07.07
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت -پایه اول دبستان- جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه اول دبستان - 99.07.06
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- مجتمع آموزشی علامه طباطبایی- اول دبستان
هنر خلاق
آموزش هنر خلاق پایه اول - جلسه اول

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.