فیلم های آموزشی کاربرگ
فوق برنامه _ پایه دوم

ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان-30 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 29 مهر 1399
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه دوم دبستان- جلسه چهارم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه دوم دبستان- جلسه چهارم
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه دوم دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 28مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان-27 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان-23مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 22 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 21 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 20 مهر 1399
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه دوم دبستان- جلسه سوم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه دوم دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان-19 مهر 1399
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه دوم دبستان - جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان - 16 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان - 15 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان - 14 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 99.07.13
بازی، شادی، حرکت
بازی، شادی، حرکت- پایه دوم دبستان- جلسه دوم
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه دوم دبستان- جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 99.07.12
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه دوم دبستان- جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 99.07.09
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه دوم دبستان- 99.07.08
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه دوم دبستان- 99.07.07
بازی شادی حرکت
بازی، شادی، حرکت -پایه دوم دبستان- جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه دوم دبستان - 99.07.06
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- مجتمع آموزشی علامه طباطبایی- دوم دبستان
هنر خلاق
آموزش هنر خلاق پایه دوم - جلسه اول

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.