فیلم های آموزشی کاربرگ
فوق برنامه _ پایه ششم

ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان-30 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 29 مهر 1399
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه ششم دبستان- جلسه چهارم
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه ششم دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 28مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان-27 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان-23مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 22 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 21 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 20 مهر 1399
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه ششم دبستان- جلسه سوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان-19 مهر 1399
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه ششم دبستان - جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان - 16 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان - 15 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان - 14 مهر 1399
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 99.07.13
هنر خلاق
هنر خلاق- پایه ششم دبستان- جلسه دوم
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 99.07.12
کارگاه تجربه
کارگاه تجربه- پایه ششم دبستان- جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 99.07.09
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- پایه ششم دبستان- 99.07.08
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه ششم دبستان- 99.07.07
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی پایه ششم دبستان - 99.07.06
هنر خلاق
آموزش هنر خلاق پایه ششم - جلسه اول
ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی- مجتمع آموزشی علامه طباطبایی- ششم دبستان

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.